Vedtekter for stiftelsen Trøgstad Bygdemuseum

§1 Navn
 Stiftelsens navn er Trøgstad Bygdemuseum

§2 Samlinger
Samlinger tilhørende Trøgstad Bygdemuseum er som følger:
Gamletunet bestående av: Raknerudbygningen, bryggerhus, låve med stall, stabbur og kjone.
Husmansplassen, med stue og låve og fjøs.
Langsæthertunet, med hovedbygning, låve med fjøs og stall, stabbur samt smie.
Trøgstad kornmagasin.
Skjønbergstua med uthus.
Skramrudstua står på museets område, men tilhører Trøgstad Helselag. Den tilfaller museet når Helselaget eventuelt opphører.
I tillegg til bygningene er museet i besittelse av en nummerert og protokolført gjenstandssamling, samt en del bruksgjenstander for vedlikehold og arrangement.

§3 Stiftelsens ansvarsområde
Stiftelsens oppgave er å ta vare på og utvikle samlingene, samt vedlikeholde den bygningsmasse som til enhver tid finnes på museet. 
Det er en viktig oppgave for Trøgstad Bygdemuseum å skape interesse og forståelse for våre forfedres liv og levnet slik at etterslekten kan bli oppmerksom på de verdier og den kulturarv som vårt gamle bondemiljø representerer.

§4 Juridisk person
Stiftelsen Trøgstad Bygdemuseum er en selvstendig juridisk person som ledes av et styre.

§5 Styret
Styret har ledelsen av Trøgstad Bygdemuseums anliggender, og skal bestå av minst 8 personer med nogenlunde lik fordeling mellom kvinner og menn. Dette er beslutningsdyktig når mer enn 50 % av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
Dersom kommunestyret ønsker dette kan de velge en kommunestyrerepresentant til medlem av styret.

§6 Årsmøte 
Stiftelsens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted fastsettes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være leder i hende innen en uke før møtet. Innkallingn skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og årsmøtet kan kun fatte vedtak i disse.  
Årsmøtet velger leder for ett år av gangen. Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for to år. Valgkomitè bestående av tre personer som velges også for to år.
Årsmelding og regnskap legges frem for godkjenning av årsmøtet.

§7 Samlingene
Styret har ansvar for registrering av gjenstander, betryggende oppbevaring og konservering av museets samlinger. Samleområdet bør primært omfatte gjenstander fra bygda som naturlig hører hjemme der og som kan vise og belyse det daglige liv gjennom tidene. 
Museets gjenstander må ikke avhendes. Styret kan med ¾ flertall treffe beslutning om deponering. Ingen av museets gjenstander må sendes ut av landet, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978, §23.

§8 Tilgjengelighet
Trøgstad Bygdemuseum skal være tilgjengelig for alle. 
Museet bør igjennom året gjennomføre minst et åpent arrangement.  
Museet bør når dette er forsvarlig stille gjenstander til disposisjon for fellesutstillinger.

§9 Støttemedlemmer
Enhver som ønsker å støtte museets arbeid, eller også delta aktivt i museumsarbeidet kan tegne støttemedlemskap i stiftelsen. Vedkommende må godta stiftelsens vedtekter og formål og betale den til en hver tid fastsatte kontingent. Som støttemedlem har man observasjons- og talerett på årsmøtet, men ikke stemmerett.

§10 Endring av vedtekter
Endring av vedtektene kan skje når det godkjennes av ¾ - trefjerdedeler av styrets medlemmer. 

§11 Oppløsning
Ved en eventuell oppløsning av Stiftelsen Trøgstad Bygdemuseum avgjør styret i forhandlinger med Trøgstad kommune hvorledes det skal forholdes med museets samlinger. Oppløsning av museet behandles som vedtektsendring jfr. § 10.

Vedtektene er revidert og vedtatt av styret for Stiftelsen Trøgstad Bygdemuseum 09.03.2016.